Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
515,433
Chương trình công tác, chương trình phối hợp
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Chương trình công tác Mặt trận năm 2017
Chương trình công tác của Ban Thường trực Uỷ ban Uỷ ban MTTQ tỉnh năm 2016
Chương trình giám sát của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2016
Chương trình phối hợp Góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chương trình Giám sát của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2015
Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương
Chương trình Phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014
Chương trình Phối hợp hoạt động giữa Trường Chính trị - Ủy ban MTTQ Tỉnh Hải Dương
Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương và Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hải Dương
12
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao