Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
930,182
Ủy ban MTTQ cấp huyện
Ủy ban MTTQ thành phố Hải Dương
Đại hội MTTQ thành phố Hải Dương nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã hiệp thương cử được 62 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần:
Ủy ban MTTQ huyện Thanh Hà
Đại hội MTTQ huyện Thanh Hà nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã hiệp thương cử được 63 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần:
Ủy ban MTTQ huyện Kim Thành
Đại hội MTTQ huyện Kim Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã hiệp thương cử được 63 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần:
Ủy ban MTTQ huyện Nam Sách
Đại hội MTTQ huyện Nam Sách nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã hiệp thương cử được 55 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần:
Ủy ban MTTQ huyện Thanh Miện
Đại hội MTTQ huyện Thanh Miện khóa XXI, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã hiệp thương cử được 60 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần là:
Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Giàng
Đại hội MTTQ huyện Cẩm Giàng khóa XXII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã hiệp thương cử được 49 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần:
Ủy ban MTTQ thị xã Chí Linh
Đại hội MTTQ thị xã Chí Linh nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã hiệp thương cử được 59 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần:
Ủy ban MTTQ huyện Tứ Kỳ
Đại hội MTTQ huyện Tứ Kỳ nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã hiệp thương cử được 64 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần
Ủy ban MTTQ huyện Kinh Môn
Đại hội MTTQ huyện Kinh Môn nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã hiệp thương cử được 63 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần:
Ủy ban MTTQ huyện Gia Lộc
Đại hội MTTQ huyện Gia Lộc khóa XXIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã hiệp thương cử được 60 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần
12
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao