Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
475,164
Thực tiễn và kinh nghiệm
Góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử (bài cuối)
Công tác tham mưu của văn phòng trong hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND)
Góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử (bài chín)
Tổ chức tốt kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND)
Góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử (bài tám)
Kỹ năng tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề
Góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử (bài bảy)
Xử lý đơn thư công dân và giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo
Góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử (bài sáu)
Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân
Góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử (bài năm)
Kỹ năng chất vấn, xem xét trả lời chất vấn
Góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử (bài bốn)
Kỹ năng xem xét, thẩm tra các văn bản trình kỳ họp Hội đồng nhân dân (giám sát tại kỳ họp).
Góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử (bài ba)
Giám sát - chức năng cơ bản trong hoạt động của Hội đồng nhân dân
Góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử (bài 2)
Kỹ năng nghe, nói trong hoạt động của đại biểu
Góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử
Bài một: Kỹ năng với hoạt động của đại biểu và kỹ năng thu thập thông tin
123
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao