Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
515,452
Thực tiễn và kinh nghiệm
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới của cách mạng (bài ba)
Tổ chức tốt hoạt động của thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới của cách mạng (bài hai)
Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới của cách mạng
Giai đoạn mới của cách mạng nước ta, với mục tiêu xuyên suốt là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, trong đó, nội dung xây dựng một xã hội dân chủ được đặc biệt quan tâm...
Góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử (bài cuối)
Công tác tham mưu của văn phòng trong hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND)
Góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử (bài chín)
Tổ chức tốt kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND)
Góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử (bài tám)
Kỹ năng tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề
Góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử (bài bảy)
Xử lý đơn thư công dân và giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo
Góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử (bài sáu)
Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân
Góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử (bài năm)
Kỹ năng chất vấn, xem xét trả lời chất vấn
Góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử (bài bốn)
Kỹ năng xem xét, thẩm tra các văn bản trình kỳ họp Hội đồng nhân dân (giám sát tại kỳ họp).
123
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao