Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,466,596
Thi đua - khen thưởng
Nhân lên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc
Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích nổi bật của các đại biểu tham dự Đại hội cũng như rất nhiều tấm gương thầm lặng khác trên các lĩnh vực công tác của Mặt trận.
10 kết quả nổi bật công tác Mặt trận tỉnh Hải Dương năm 2019
Năm 2019, công tác Mặt trận tỉnh Hải Dương đạt nhiểu kết quả nổi bật, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.
Khối Thi đua MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh triển khai công tác và ký giao ước thi đua năm 2019
Ngày 21/3, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác và ký giao ước thi đua năm 2019.
10 kết quả nổi bật công tác Mặt trận 2018
Năm 2018, MTTQ các cấp trong tỉnh đã nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong công tác, góp phần nâng cao vị thế của Mặt trận và tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Khối Thi đua MTTQ và các tổ chức đoàn thể tổng kết công tác năm 2018
Chiều ngày 21/12, Khối Thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá việc thực hiện nội dung giao ước thi đua năm 2018.
Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Để lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trong hệ thống MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Khối Thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018
Ngày 30/7, Khối Thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Nhìn lại một năm thực hiện công tác thi đua - khen thưởng
Năm 2017, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua có tác dụng thiết thực, từng bước đổi mới công tác thi đua - khen thưởng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận.
Kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương
Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ''Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua'', ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng với phương châm ''Rõ việc, rõ mô hình'', ''Phát hiện và nhân rộng các mô hình tiên tiến''.
Thống kê các hình thức đã được khen thưởng từ năm 1997 đến 2015
Tổng hợp các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tập thể và cá nhân từ năm 1997 đến năm 2015
12
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao