Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
930,188
Thi đua - khen thưởng
Khối Thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018
Ngày 30/7, Khối Thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Nhìn lại một năm thực hiện công tác thi đua - khen thưởng
Năm 2017, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua có tác dụng thiết thực, từng bước đổi mới công tác thi đua - khen thưởng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận.
Kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương
Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ''Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua'', ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng với phương châm ''Rõ việc, rõ mô hình'', ''Phát hiện và nhân rộng các mô hình tiên tiến''.
Thống kê các hình thức đã được khen thưởng từ năm 1997 đến 2015
Tổng hợp các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tập thể và cá nhân từ năm 1997 đến năm 2015
Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019
Quyết định số 221/QĐ-MTTW ngày 12 tháng 02 năm 2015 của UBMTTQ Việt Nam
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao