Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
930,235
Năm 2015
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII
Kế hoạch kiểm tra công tác Mặt trận và tổ chức Hội nghị giao ban cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2015
Công văn hướng dẫn tổng kết công tác Mặt trận năm 2015
Định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2016
Công văn gửi các tổ chức thành viên về tổng kết công tác năm 2015
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khoa VIII)
Công văn số 1213 về việc hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2015
Hướng dẫn Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”
123
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao