Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
930,255
Năm 2014
Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII)
Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019)
Thông tri Hướng dẫn quy trình giám sát khi giám sát bằng Đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thông tri Quy định và hướng dẫn việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
Thông tri Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Chương trình phối hợp của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014
Hướng dẫn Tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2014 theo Thông báo Kết luận số 264 - TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị
Kế hoạch Triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014
Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2014
Thông báo Về việc chia lại cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo các cụm thi đua năm 2014
12
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao