Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
886,479
Văn bản khác
thông báo việc tuyên truyền công tác Mặt trận trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2018
Thông báo kết quả đánh giá xếp loại thi đua và khen thưởng công tác Mặt trận năm 2017
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương khoá XV
Thông báo về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận năm 2017
Thông báo phân công chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Thông báo về việc tuyên truyền công tác Mặt trận trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2017
Thông báo phân công đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phụ trách công tác Mặt trận huyện Kinh Môn và thị xã Chí Linh
Thông báo phân công cán bộ cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh theo dõi công tác MTTQ huyện Ninh Giang
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương khoá XV
Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2016
123
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao