Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,171,625
Kế hoạch
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "Tín dụng đen"
Thực hiện Phong trào "Chống rác thải nhựa" và "Nói không với túi ni lông và sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần"
Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường 03 năm 2020 - 2022
Tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
Tổng kết công tác Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2019 và kiện toàn tổ chức Ban TTND xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2019 - 2021
Triển khai thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ¬ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2019
Triển khai hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”
Triển khai thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020
Tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019 - 2021
12345678910...
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao