Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
930,179
Ủy ban MTTQ tỉnh
Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019
Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh trong 2 ngày 18 và 19/6/2014. Đại hội đã hiệp thương cử ra 88 vị với cơ cấu thành phần là: Người đứng đầu các tổ chức thành viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố, một số cá nhân tiêu biểu và một số cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh. Đến nay đã hiệp thương bổ sung, thay thế, tổng số các vị ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh như sau:
Các Hội đồng tư vấn
Gồm có: Hội đồng tư vấn về dân chủ - pháp luật và Hội đồng tư vấn về kinh tế - xã hội
Ban Thường trực
Gồm có Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 04 Uỷ viên Thường trực
Các ban chuyên môn và cán bộ, công chức
Gồm có Văn phòng và 3 Ban chuyên môn
Các tổ chức thành viên
Gồm có 38 tổ chức thành viên
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao