Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,996,349
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội
( Cập nhật:3/5/2022 07:08:12)

Đó là yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong kế hoạch về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 26.4.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng tới chi bộ, cán bộ, đảng viên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm; gắn đợt sinh hoạt này với các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, các cơ quan, đơn vị.

Nội dung đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội (CNXH); khẳng định, làm rõ mô hình CNXH ở Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; làm rõ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, những thành tựu trên con đường xây dựng CNXH, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam, nhưng vẫn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam.

Hình thức tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng là tổ chức hội nghị cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chi bộ chuyên đề phổ biến, giới thiệu tác phẩm, thảo luận nội dung cốt lõi về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học về chủ đề và nội dung tác phẩm trên; đồng thời tổ chức các hình thức sáng tạo, hiệu quả khác như thi tìm hiểu, thi báo cáo viên giỏi về nội dung tác phẩm...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong các tổ chức Đảng và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin tuyên truyền hằng tháng, quý và trên các cơ quan báo chí của tỉnh; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội; chỉ đạo tích hợp đưa vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị cấp huyện…

Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) các cấp tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng, ban hành kế hoạch chỉ đạo của cấp ủy cụ thể hóa triển khai thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy, hoàn thành trước ngày 10.5.2022. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm trên… Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị cấp huyện tích hợp các nội dung tác phẩm vào trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Tăng cường các hoạt động hội thảo, nghiên cứu khoa học góp phần bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những bổ sung, phát triển sáng tạo lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo đưa các nội dung tác phẩm tích hợp trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị ở các trường chuyên nghiệp, các trường đào tạo nghề, trong bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên. Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn, hội tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, hội viên; tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi... để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong thế hệ trẻ về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, nội dung tác phẩm trên...

Theo Báo Hải Dương

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV(23/05/2022)
na Chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII(20/05/2022)
na Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo(11/05/2022)
na Triển khai kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ(06/05/2022)
na Khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII(04/05/2022)
Các tin cũ hơn
na Bế mạc kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVII(29/04/2022)
na Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã kinh Môn (28/04/2022)
na Triển khai Kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND cấp huyện(26/04/2022)
na Ủy ban MTTQ tỉnh phản biện xã hội đối với 2 dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh(20/04/2022)
na Nhận diện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong thời kỳ mới(17/04/2022)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín