Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,466,634
Kiện toàn bộ máy ở các xã sắp xếp gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ cấp xã
( Cập nhật:16/11/2019 13:47:34)

Số Ủy viên BCH, Ủy viên BTV, Ủy viên UBKT cấp ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT cấp ủy xã mới không vượt quá tổng số cán bộ đang đảm nhiệm các chức danh trên tại các đảng bộ xã cũ.

Ngày 14.11, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở các đơn vị hành chính cấp xã mới được thành lập do sắp xếp (sau đây gọi tắt là xã mới).

Chỉ định cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy xã mới

Theo hướng dẫn, trong nhiệm kỳ 2015-2020, số Ủy viên Ban Chấp hành (BCH), Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) cấp ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT cấp ủy xã mới không vượt quá tổng số cán bộ đang đảm nhiệm các chức danh trên tại các đảng bộ xã cũ. Số Phó Bí thư cấp ủy không vượt quá tổng số Phó Bí thư cấp ủy hiện có và số Bí thư cấp ủy của các tổ chức đảng cùng cấp trước khi sắp xếp mà không bố trí làm Bí thư cấp ủy của tổ chức đảng mới (trừ các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác hoặc chuyển công tác). Đến nhiệm kỳ 2020 - 2025, số lượng Ủy viên BCH, Ủy viên BTV, Phó Bí thư cấp ủy, Ủy viên UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT cấp ủy của tổ chức đảng ở đơn vị hành chính mới thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hướng dẫn của Trung ương. BTV cấp ủy cấp huyện ra quyết định giải thể đảng bộ ở các đơn vị hành chính cũ; thành lập đảng bộ ở đơn vị hành chính mới; chỉ định BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020 ở các đơn vị hành chính mới. BCH Đảng bộ của đơn vị hành chính mới bầu các ủy viên UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; UBKT bầu Phó Chủ nhiệm theo Quy chế bầu cử trong Đảng. BCH Đảng bộ cấp xã mới được chỉ định hoạt động đến hết nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại biểu HĐND của đơn vị xã mới gồm toàn bộ đại biểu HĐND các xã cũ và hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với xã mới được thành lập từ 2 xã, UBND và Thường trực HĐND gồm Chủ tịch và không quá 2 Phó Chủ tịch; ở xã mới được thành lập từ 3 xã, gồm Chủ tịch và không quá 3 Phó Chủ tịch. Đến nhiệm kỳ 2021-2026, các xã trên thực hiện theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Việc kiện toàn MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội do MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh hướng dẫn. Ở những nơi có khó khăn phải bố trí cán bộ đang là Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội làm cấp phó thì được bố trí tối đa 2 cấp phó.

Bảo đảm tiêu chuẩn cán bộ, công chức

Hướng dẫn nêu rõ, nhân sự bố trí ở mỗi chức danh cán bộ, công chức thuộc xã mới phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Nguồn cán bộ được lựa chọn từ các đồng chí đang đảm nhiệm chức danh tương đương hoặc quy hoạch chức danh đó có uy tín cao, có năng lực nổi trội hơn và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử, quan tâm đến cán bộ có nhiều kinh nghiệm, có quá trình cống hiến, được đào tạo cơ bản, có khả năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức ở xã mới phải gắn với chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự các chức danh thường trực HĐND, lãnh đạo UBND của cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.    

Cán bộ cấp xã được bố trí, sắp xếp phải còn đủ điều kiện về tuổi để có thể tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí không đủ điều kiện về tuổi tái cử thì vận động nghỉ công tác ngay hoặc sắp xếp chức vụ phù hợp đến thời điểm tổ chức đại hội cấp xã thì nghỉ hưởng chế độ theo quy định. Cán bộ cấp xã đủ điều kiện, tiêu chuẩn có thể xem xét chuyển thành công chức cấp huyện và bố trí công tác ở huyện, hoặc có thể xem xét bố trí công tác tại các xã, phường, thị trấn khác trong huyện còn khuyết vị trí. Cán bộ cấp xã là Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội có đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì có thể tuyển dụng vào công chức cấp xã, sau đó bố trí công tác phù hợp. Cán bộ ở đơn vị xã cũ không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, hoặc cán bộ không thể bố trí sắp xếp được thì vận động nghỉ công tác và hưởng các chế độ chính sách theo quy định.

Đối với công chức, ở đơn vị xã mới được thành lập từ 2 xã cũ thì mỗi chức danh: văn phòng - thống kê, địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, văn hóa - xã hội được bố trí tối đa không quá 3 người (ở xã nhập từ 3 xã thì không quá 4 người); tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch được bố trí tối đa không quá 2 người (ở xã nhập từ 3 xã thì không quá 3 người). Công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì xem xét chuyển thành công chức cấp huyện và bố trí công tác phù hợp với vị trí việc làm. Công chức từ xã này có thể điều động, bố trí sang công tác ở các xã, phường, thị trấn khác trong cùng huyện hiện đang còn biên chế. Công chức xã cũ chuyển sang làm công chức xã mới chưa có trình độ chuyên môn phù hợp thì sau 5 năm phải có trình độ chuyên môn phù hợp. Các xã mới thực hiện ngay việc bố trí công an chính quy về làm Trưởng Công an xã. Chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự ở xã mới được bố trí 1 người.

Với người hoạt động không chuyên trách, Hướng dẫn yêu cầu bố trí theo đúng số lượng quy định tại Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 24.4.2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Thực hiện việc bố trí kiêm nhiệm đối với các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Về thực hiện chính sách, đối với những cán bộ, công chức có nguyện vọng nghỉ công tác tại thời điểm sắp xếp xã mới thì giải quyết cho nghỉ công tác và hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31.8.2018 của Chính phủ. Những cán bộ tính tới thời điểm tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020- 2025 không đủ tuổi tái cử, nếu không có nguyện vọng xin nghỉ công tác thì tiếp tục bố trí công tác phù hợp cho tới thời điểm tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã thì nghỉ và hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9.3.2015 của Chính phủ. Đối với những cán bộ tính từ ngày 1.12.2019 đến lúc nghỉ hưu còn dưới 6 tháng công tác thì được nghỉ, hưởng nguyên lương và các chế độ theo quy định đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Cán bộ giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, sau khi sắp xếp được bố trí là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, cấp phó đoàn thể chính trị-xã hội ở xã mới thì được bảo lưu chức danh, hưởng nguyên lương, phụ cấp trong thời hạn không quá 5 năm kể từ khi sắp xếp. Trong thời gian này nếu bố trí chức vụ, chức danh mới thì hưởng theo chức vụ, chức danh mới. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không tiếp tục tham gia công tác thì được hỗ trợ theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh...

Hướng dẫn cũng quy định chi tiết các bước kiện toàn cấp ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để tổ chức hoạt động của các xã mới theo quy định.

Theo Báo Hải Dương

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Kinh Môn thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Chủ tịch HĐND thị xã(20/09/2020)
na HĐND thị xã Kinh Môn tổ chức Kỳ họp thứ XVII (16/09/2020)
na Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương(01/09/2020)
na Công bố Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về công tác cán bộ(26/08/2020)
na Cần có hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý kỷ luật của Mặt trận(24/06/2020)
Các tin cũ hơn
na Đồng chí Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy(12/11/2019)
na Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh lãnh đạo tỉnh(28/09/2019)
na Chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc(21/09/2019)
na Mở rộng địa giới hành chính TP Hải Dương thêm 5 xã (11/08/2019)
na Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức sau sáp nhập xã thế nào? (08/08/2019)
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao