Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,564,353
Chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
( Cập nhật:13/11/2020 16:02:19)

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

 

MTTQ Việt Nam là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Ngày 18 tháng 11 hằng năm là Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam và là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (được quy định trong Luật MTTQ Việt Nam).

Cách đây 90 năm, ngày 18/11/1930 Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh. Đây là hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Từ đó đến nay đã 12 lần đổi tên cho phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng như: Hội Phản đế đồng minh (11/1930), Phản đế liên minh (3/1935), Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế (10/1936), Mặt trận Dân chủ Đông Dương (6/1938), Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương (11/1939), Việt Nam Độc lập Đồng minh hội, gọi tắt là Việt Minh (19/5/1941), Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam,  gọi tắt là Hội Liên Việt (29/5/1946), Mặt trận Liên Việt (03/3/1951), MTTQ Việt Nam (10/9/1955), Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960), Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam (20/4/1968), MTTQ Việt Nam (04/02/1977). Đến giai đoạn này, nước ta đã giành được độc lập, sự thống nhất và toàn vẹn của quốc gia đòi hỏi phải hợp nhất 03 tổ chức (MTTQ Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam) ở hai miền Nam Bắc nước ta thành một tổ chức duy nhất lấy tên chung là MTTQ Việt Nam. Đại hội thống nhất 03 tổ chức trên được lấy mốc là Đại hội lần thứ nhất (1977). Từ năm 1977 đến nay đã trải qua 9 kỳ đại hội.

MTTQ Việt Nam được tổ chức ở 4 cấp (Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), Ủy ban MTTQ Việt Nam là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ đại hội của MTTQ Việt Nam, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam. Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã thành lập Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư. Tổ chức và hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư do Điều lệ MTTQ Việt Nam quy định.

Từ khi ra đời, Mặt trận đã làm một phần chức năng của chính quyền dân chủ nhân dân. Sau khi có Chính phủ Cách mạng lâm thời, Mặt trận giữ vai trò trụ cột và làm hậu thuẫn cho chính quyền cách mạng, không ngừng đẩy mạnh hoạt động trên cả ba mặt quân sự, chính trị và ngoại giao, tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Sau giải phóng, Mặt trận tiếp tục ra lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước đoàn kết phấn đấu khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, góp sức cùng với Đảng và Nhà nước tìm ra những giải pháp có hiệu quả để đưa đất nước tiến lên...

MTTQ Việt Nam ngày nay nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Để thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX đề ra, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên thống nhất hành động, quyết tâm phấn đấu thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hai là, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Ba là, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Bốn là, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Năm là, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cùng với sự hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đã kế thừa và phát huy thành quả to lớn của các thời kỳ cách mạng; phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân tỉnh Hải Dương bền bỉ, kiên cường đấu tranh chống thực dân Pháp giành lại chính quyền, đấu tranh chống Mỹ cứu nước và tạo dựng nên truyền thống vẻ vang của Mặt trận cho đến ngày nay.

Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh, nhân dân Hải Dương đã phát huy cao độ truyền thống yêu quê hương, đất nước thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay từ trước năm 1940, ở Hải Dương đã xuất hiện các hình thức đấu tranh, hưởng ứng các phong trào của Mặt trận dân chủ Đông Dương đòi quyền dân sinh, dân chủ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Việt Minh, tại Hải Dương đã diễn ra nhiều phong trào khá mạnh mẽ, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945. Mặt trận Việt Minh, sau đó là Mặt trận Liên Việt đã tập hợp, động viên nhân dân trong tỉnh đã phối hợp cùng cả nước tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Từ năm 1955 đến năm 1975, MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương luôn giữ vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh cùng nhau đóng góp công sức, trí tuệ, củng cố vững chắc hậu phương xã hội của nghĩa, "chi viện sức người, sức của" cho Miền Nam, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Dân tộc.

Từ sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đặc biệt từ khi thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị; củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng Hải Dương giàu, đẹp, ổn định và phát triển bền vững.

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam- Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), chúng ta càng tự hào về truyền thống yêu nước, vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, kế thừa và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

Ban Biên tập

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Thủ tướng chỉ thị bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bình đẳng(15/01/2021)
na Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng: Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xây dựng CNXH trên cả nước(15/01/2021)
na Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam(14/01/2021)
na Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng: Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến, kiến quốc(13/01/2021)
na Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổng kết công tác thi đua năm 2020(12/01/2021)
Các tin cũ hơn
na Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Minh Hòa(12/11/2020)
na Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh phải gắn với thực tiễn từng địa phương(10/11/2020)
na Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra thời đại mới(07/11/2020)
na HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư một số dự án(03/11/2020)
na Chủ tịch UBND huyện Bình Giang tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Thái Hòa(02/11/2020)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín