Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
2,029,692
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII
( Cập nhật:9/11/2015 12:11:20)

Thống nhất nội dung cơ bản 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ 2014 – 2019

Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII được tổ chức trọng thể từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 năm 2014 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 970 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, các dân tộc, tôn giáo, hơn 200 đại biểu khách mời là các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các vị cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Nguyễn Phú Trọng đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và thẳng thắn, Đại hội đã thực hiện hoàn tất chương trình nghị sự. Đại hội nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo Chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII trình tại Đại hội với tiêu đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thống nhất với đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2009 – 2014 và 5 bài học kinh nghiệm: một là, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thành công của công tác Mặt trận; hai là, mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân; ba là, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên và mọi tầng lớp nhân dân; bốn là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chính quyền các cấp để tạo ra cơ chế, chính sách và đảm bảo nguồn lực cho hoạt động của Mặt trận; năm là, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận.

Thống nhất mục tiêu hành động trong nhiệm kỳ 2014-2019 là: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc của nhân dân.

Thống nhất nội dung cơ bản 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ 2014 – 2019:

Chương trình 1: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình 2: Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

            Chương trình 3: Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

            Chương trình 4: Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Chương trình 5: Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2009-2014).

3. Thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung.

4. Thông qua kết quả hiệp thương số lượng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) gồm 385 vị. Tại Đại hội đã hiệp thương cử 383 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII.

Đại hội giao cho Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII nghiên cứu tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Đại hội, hoàn chỉnh và công bố các Văn kiện của Đại hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp có trách nhiệm tuyên truyền và tổ chức thực hiện thành công các Chương trình hành động do Đại hội đề ra.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới”, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII thiết tha kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam ta ở trong nước và nước ngoài tích cực hưởng ứng thực hiện 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng và Nhà nước tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc.

Nghị quyết này đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 nhất trí thông qua.

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Sơ lược lịch sử MTTQ Việt Nam (09/11/2015)
na Vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam(09/11/2015)
na Đại Hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII(09/11/2015)
Các tin cũ hơn
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín