Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
930,205
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ dân vận thôn, khu dân cư
( Cập nhật:19/7/2017 08:56:37)

Sau 02 năm thành lập và đi vào hoạt động, các Tổ dân vận thôn, khu dân cư (gọi tắt là Tổ dân vận) trên địa bàn tỉnh đã mang lại những kết quả tích cực, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các khối dân vận, tổ dân vận cơ sở có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận tham gia bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Hướng dẫn số 80-HD/BDVTW, ngày 28/2/2012 của Ban Dân vận Trung ương về việc thành lập và hoạt động của Tổ dân vận thôn, bản, khóm, ấp, tổ dân phố, khu dân cư, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận số 1581-TB/TU, ngày 08/7/2015 về việc thành lập Tổ dân vận ở thôn, khu dân cư; chỉ đạo các cấp uỷ đảng trong tỉnh thành lập được 1.497 Tổ dân vận/1.470 thôn, khu dân cư, trong đó có 1.461 Tổ dân vận do đồng chí bí thư chi bộ làm tổ trưởng; 05 Tổ dân vận do đồng chí phó bí thư chi bộ làm tổ trưởng; 29 Tổ dân vận do đồng chí đảng ủy viên phụ trách thôn làm tổ trưởng; 02 Tổ dân vận do thành phần khác làm tổ trưởng; 1.275 Tổ dân vận do đồng chí Trưởng thôn làm tổ phó; 594 Tổ dân vận do đồng chí Trưởng ban công tác Mặt trận thôn làm tổ phó; 247 Tổ dân do thành phần khác làm tổ phó. Đến nay 100% Tổ dân vận trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được quy chế làm việc, đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ. Các Tổ dân vận đã đi vào hoạt động ổn định theo chức năng, nhiệm vụ và quy chế đề ra.

Trong 02 năm qua, các Tổ dân vận đã chủ động nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; làm nòng cốt nắm bắt tình hình dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt chức năng tham mưu để cấp ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở địa phương, cơ sở…

Các cấp ủy đảng lãnh đạo gắn việc xây dựng Tổ dân vận với mô hình “Dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở thôn, khu dân cư như: các mô hình an ninh trật tự thôn, xóm; vệ sinh môi trường; vận động hiến đất làm đường giao thông nông thôn; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; dồn điền đổi thửa; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiêu biểu như Tổ dân vận ở thôn Lại Xá,Thanh Thủy, huyện Thanh Hà với mô hình “Vận động nhân dân góp sức làm đường giao thông nội đồng” với tổng số 2,8 km đường đạt tiêu chí; Tổ dân vận xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng với mô hình “Ngõ xóm liên gia tự quản về an ninh trật tự”; Tổ dân vận phường Tứ Minh, phường Cẩm Thượng với mô hình “Tổ phụ nữ nhà trọ” được triển khai và thu hút trên 200 nữ công nhân lao động tham gia góp phần tạo môi trường sống tốt đẹp và tạo sự quan tâm của địa phương với đời sống tinh thần của nữ công nhân thuê trọ; mô hình của Tổ dân vận huyện Thanh Miện “Vận động nhân dân chuyển đổi 200,47 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm”…

Tổ dân vận đã thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của các tâng lớp nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có những biện pháp giải quyết kịp thời; đã phối hợp cùng các chi hội, đoàn thể ở thôn, khu dân cư thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, những khó khăn vướng mắc, đơn thư, khiếu nại về những tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, giá cả đền bù, tăng gia sản xuất..., kịp thời tham mưu, đề xuất với chi ủy các giải pháp giải quyết hiệu quả những vụ việc phát sinh ở thôn, khu dân cư góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2016, các Tổ dân vận phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư cùng Ban Thanh tra nhân dân tổ chức hòa giải thành công 06 vụ việc mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân; phát hiện và kiến nghị 23 vụ việc và được các cấp chính quyền giải quyết 16 vụ việc (trong đó có 15 vụ về đất đai, 05 vụ việc về văn hóa - xã hội, 02 vụ việc về an ninh, quốc phòng). Phối hợp với Ban công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn thôn, khu dân cư tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách; các chương trình, dự án phát triển triển kinh tế - xã hội; các công trình phúc lợi của địa phương cơ sở được 21/22 dự án có vốn đầu tư trên địa bàn các xã, thị trấn (trong đó có 11 dự án sử dụng vốn nhà nước, có 08 dự án đầu tư trực tiếp cho xã, 02 dự án không sử dụng vốn Nhà nước).

Đặc biệt, các Tổ dân vận có vai trò rất lớn việc vận động nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; đã có 36 Khối dân vận xã, phường, thị trấn và 60 Tổ dân vận được Tỉnh ủy, Hội đồng Bầu cử tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Tổ dân vận vẫn còn nhiều những khó khăn, hạn chế như: Việc duy trì chế độ sinh hoạt theo quy chế chưa thường xuyên; việc xây dựng chương trình hoạt động và mối quan hệ phối hợp với các tổ chức trong các chi hội đoàn thể còn đơn giản. Một số thành viên nhận thức chưa rõ về vai trò chức năng nhiệm vụ nên hoạt động còn lúng túng, có thành viên hoạt động còn lẫn sang hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác nắm bắt tình hình, tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến cơ sở ở một số nơi chưa kịp thời, chưa phát huy hết trách nhiệm về công tác tham mưu với chi bộ, chưa thực hiện được chức năng quy tụ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ dân vận từ kinh nghiệm thực tiễn, các Tổ dân vận trên địa bàn tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của công tác dân vận nói chung, hoạt động của Tổ dân vận nói riêng trong tình hình mới, qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về ý thức, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện công tác dân vận, đồng thời phát huy vai trò của tổ trưởng, tổ phó và các thành viên của Tổ dân vận trong thực hiện chức trách, thẩm quyền, phương pháp công tác của bản thân; xác định đúng mối quan hệ phối hợp giữa các tổ chức làm công tác dân vận ở thôn, khu dân cư.

Hai là, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn về nội dung, phương pháp và sự phối hợp hoạt động của Tổ dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đaọ của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cho Tổ dân vận nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn hoạt động; tổ chức sơ, tổng kết để đánh giá hoạt động của Tổ dân vận để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hoạt động của Tổ dân vận.

Ba là, thường xuyên củng cố, kiện toàn cơ cấu chức của Tổ dân vận phù hợp với tình hình của địa phương; tăng cường bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác vận động quần chúng cho các thành viên Tổ dân vận như: kỹ năng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác; kỹ năng tổ chức điều hành các cuộc họp ở  thôn, khu dân cư; kỹ năng truyền đạt, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng hoà giải, kỹ năng quan sát...

Bốn là, cấp uỷ các cấp cần quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để Tổ dân vận hoạt động. Hiện nay, tỉnh đã thực hiện theo hướng dẫn liên ngành của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Tài chính với mức phân bổ kinh phí hoạt động cho Tổ dân vận mỗi thôn, khu dân cư là 2.000.000đ/1 năm. Tuy nhiên, cấp uỷ chính quyền cần quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí để tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như kinh phí hỗ trợ để đảm bảo cho Tổ dân vận hoạt động hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới./.

Nguyễn Thị Quyên (Ban Dân vận Tỉnh uỷ)

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương có Phó Chủ tịch mới(20/09/2018)
na Thanh Miện: Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện (10/08/2018)
na Triển khai thí điểm các mô hình mới về tổ chức, bộ máy (02/08/2018)
na Các huyện Gia Lộc, Cẩm Giàng có Bí thư Huyện ủy mới(31/07/2018)
na Không luân chuyển cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu (10/07/2018)
Các tin cũ hơn
na Kiện toàn, bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV(15/07/2017)
na Giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các chức danh lãnh đạo tỉnh(01/07/2017)
na Đồng chí Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam(22/06/2017)
na Bí thư chi bộ các thôn, khu dân cư phải là trưởng thôn(14/06/2017)
na Trao tiền hỗ trợ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn(11/05/2017)
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao