Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
2,068,623
Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
( Cập nhật:17/10/2018 06:44:23)

Để lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trong hệ thống MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

 

Đại hội MTTQ thị xã Chí Linh lần thứ XXI

Những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 21/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về lãnh đạo Đại hội MTTQViệt Nam các cấp trong tỉnh tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQViệt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, gắn với việc tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của BCH Trung ương Đảng về "Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018 và năm 2019 đạt kết quả cao; vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân tích cực thi đua trên mọi lĩnh vực, góp phần tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó tập trung tổ chức thực hiện các hoạt động như:

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền'' của MTTQ Việt Nam. Nâng cao chất lượng tin bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử. Chủ động nắm tình hình tư tưởng nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền kịp thời xem xét giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Hng năm, 100% thôn, khu dân cư tổ chức ''Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư'' nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam nhằm tăng cường sự gắn bó, đoàn kết các tầng lớp nhân dân.

- Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'': chủ trì tổ chức thực hiện tốt việc lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đối với các đơn vị đăng ký đạt nông thôn mới năm 2019; thực hiện hiệu quả và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư; tổ chức các hoạt động hỗ trợ người nghèo như: hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, phấn đấu đến năm 2019 thực hiện hỗ trợ xây 1.000 ngôi nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; 100% hộ nghèo được tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán; tiếp tục phối hợp, vận động doanh nghiệp nhân rộng mô hình tạo việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động ''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam''. Tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua ''Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế''.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát: Hằng năm, 100% Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức giám sát trực tiếp một số đơn vị và lựa chọn giám sát qua văn bản; đồng thời lựa chọn nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân để tổ chức phản biện. Tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí. Triển khai thực hiện quy định về giám sát của MTTQ, các tổ chính chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đổi mới, nâng cao chất lượng phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân gắn với nhiệm vụ giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân: Tiếp tục củng cố, xây dựng mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân các nước láng giềng, trong khu vực và thế giới; với các tỉnh có mối quan hệ kết nghĩa truyền thống. Phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế.

- Thực hiện tốt Nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng  (khoá XII) về ''Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực'' đảm bảo quy định. Tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 ở cả 3 cấp đảm bảo đúng quy định. Nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban MTTQ cơ sở và Ban công Mặt trận ở thôn, khu dân cư, hàng năm có 85% trở lên số Uỷ ban MTTQ cơ sở và 85% trở lên Ban Công tác Mặt trận thôn, KDC đạt xuất sắc, không có đơn vị xếp loại trung bình, yếu; có trên 90% cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 100% cán bộ chuyên trách MTTQ các cấp và Trưởng ban công tác Mặt trận.

3. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQViệt Nam các cấp; tham gia vào quá trình tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQViệt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024.

4. Đợt thi đua đặc biệt được tổ chức thực hiện từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2019, chia thành 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (từ tháng 9/2018 đến tháng 7/2019): Đăng ký thi đua với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp trên, xây dựng kế hoạch và phát động thi đua; tổ chức thực hiện hưởng ứng đợt thi đua bằng việc xây dựng các công trình, nhiệm vụ, phần việc cụ thể và có biện pháp huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; tổ chức sơ kết đợt thi đua, lựa chọn biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và báo cáo kết quả đợt thi đua về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp trên trực tiếp.

- Giai đoạn 2 (từ tháng 8/2019 đến tháng 9/2019): Tham gia vào quá trình tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQViệt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tổ chức các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tuyên truyền về kết quả của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh.

Minh Huệ (MTTQ tỉnh)

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Hoạt động nổi bật công tác Mặt trận tháng 7(01/08/2022)
na Hoạt động nổi bật công tác Mặt trận tháng 6 (01/07/2022)
na Hoạt động nổi bật của MTTQ các cấp trong tỉnh tháng 5(31/05/2022)
na Hoạt động nổi bật của MTTQ các cấp trong tỉnh tháng 4(29/04/2022)
na Hoạt động nổi bật của MTTQ các cấp trong tỉnh tháng 3(30/03/2022)
Các tin cũ hơn
na Khối Thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018(31/07/2018)
na Nhìn lại một năm thực hiện công tác thi đua - khen thưởng(04/01/2018)
na Kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương(06/02/2016)
na Thống kê các hình thức đã được khen thưởng từ năm 1997 đến 2015(05/11/2015)
na Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019(05/11/2015)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín