Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,689,110
Tinh gọn bộ máy
( Cập nhật:26/10/2020 09:23:21)

Hải Dương đã chủ động, nghiêm túc, quyết liệt thực hiện nhiều chủ trương lớn về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tinh giản biên chế và đạt nhiều kết quả nổi bật.

 

Sau sáp nhập, bộ máy chính quyền xã Hồng Dụ (Ninh Giang) đã hoạt động ổn định, hiệu quả. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục tại bộ phận "một cửa" xã Hồng Dụ

Chủ động đi trước

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy xây dựng, ban hành 2 đề án về sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập (Đề án 01 và Đề án 03). Từ đó, Hải Dương đã sớm có những bước đi chủ động, thận trọng, chắc chắn về tinh gọn bộ máy trước khi Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được ban hành. Các đề án đều có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị tỉnh và quy định thời gian, tiến độ hoàn thành từng nội dung.

Khi Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập được đẩy lên mức độ cao hơn. Tỉnh ủy đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Dù gặp không ít khó khăn nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp. Tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn để từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương và tỉnh. Từng nội dung, nhiệm vụ đều có hướng dẫn cụ thể về mục đích, yêu cầu, phương thức, cách làm. Nhờ có sự nhất trí, đồng thuận, quyết tâm cao của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở mà việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành được sắp xếp, cơ cấu lại theo vị trí việc làm, khung năng lực. Việc cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng. Hải Dương cũng là một trong những địa phương đi đầu cả nước thực hiện đầy đủ các mô hình thí điểm về sắp xếp, tổ chức bộ máy; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn không đủ tiêu chí theo đúng lộ trình, quy định. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ khi sắp xếp được thực hiện cơ bản đầy đủ, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên, không phát sinh những trường hợp phức tạp.

Kết quả

Bám sát những chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương, của tỉnh và mang lại những kết quả tích cực, rõ nét.

Thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy về “Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016 - 2020”, đến nay, trên 90% số thôn, khu dân cư trong tỉnh bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư. Toàn tỉnh đã giảm 135 thôn, khu dân cư và 4.143 người hoạt động không chuyên trách (32,3%). 52 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND.

Thực hiện Nghị quyết số 788 ngày 16.10.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cuối năm 2019, toàn tỉnh đã hoàn thành sắp xếp, sáp nhập 55 đơn vị hành chính cấp xã thành 25 đơn vị. Đến nay, các địa phương cơ bản sắp xếp xong các chi bộ có đông đảng viên và thôn, khu dân cư có nhiều chi bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy của tổ chức đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở các xã, thị trấn sau sáp nhập.

Đến nay, tất cả các huyện, thị xã, thành phố đã bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị. Hai huyện hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 9 đơn vị cấp huyện bố trí Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ. 4 huyện bố trí Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ huyện. 3 huyện bố trí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện. Tỉnh ủy giảm 1 đầu mối đơn vị trực thuộc là Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh.

Việc giảm đầu mối bên trong các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh cũng được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Mỗi sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, mỗi chi cục và trung tâm trực thuộc sở, ngành cấp tỉnh giảm được ít nhất 1 phòng, ban chuyên môn và tương đương so với quy định. Việc sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện đã bảo đảm hoạt động hiệu quả, không chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn. Khối đảng đã giảm tổng số 6 đơn vị trực thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy.

Thực hiện rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngay từ năm 2018, tỉnh ta đã sớm hoàn thành việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề, Trung tâm Dạy nghề để thành lập 12 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện. Sáp nhập các Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Dân số - KHHGĐ và Trung tâm Y tế cấp huyện. Hợp nhất Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông cấp huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện... Đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 142 đơn vị sự nghiệp công lập. Theo Đề án tổ chức, sắp xếp các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021, đến hết năm 2021, toàn tỉnh sẽ giảm 144 trường so với hiện nay.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị với quyết tâm cao và đã đạt được một số kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh tinh giản được 550 người; giảm 3.696 chỉ tiêu biên chế, trong đó 389 biên chế công chức (11,3 %) và giảm 3.307 biên chế viên chức (9,54%) so với chỉ tiêu biên chế được giao năm 2015.

Những mô hình mới tuy còn phải tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm nhưng kết quả trên là tiền đề quan trọng để nhiệm kỳ tới Hải Dương tiếp tục tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Nguồn Báo Hải Dương

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Hội Nhà báo tỉnh có lãnh đạo mới(11/06/2021)
na Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam(12/04/2021)
na Ông Đỗ Văn Chiến làm Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam(10/04/2021)
na Đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021(05/04/2021)
na Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức(31/03/2021)
Các tin cũ hơn
na Nâng cao kỹ năng nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội và tình hình nhân dân(23/10/2020)
na Kinh Môn thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Chủ tịch HĐND thị xã(20/09/2020)
na HĐND thị xã Kinh Môn tổ chức Kỳ họp thứ XVII (16/09/2020)
na Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương(01/09/2020)
na Công bố Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về công tác cán bộ(26/08/2020)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín