Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
9,546,947
Các kỳ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương
( Cập nhật:6/10/2022 16:29:40)

Từ tháng 11 năm 1949 đến tháng 7 năm 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã trải qua 16 kỳ Đại Hội:

Khoá

Thời gian đại hội

Ghi chú

 

Tháng 11/1949

Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt tại Đình làng Bồ Dương, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tham dự Đại hội có 300 đại biểu của tổ chức Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt ở các huyện, thị xã trong tỉnh. Đại hội đã cử cụ Phan Tất Tuân làm Chủ tịch, ông Vũ Kiên làm Phó Chủ tịch.

Cuối năm 1954, ông Phan Tất Tuân nghỉ, ông Nguyễn Hữu Thanh thay làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt tỉnh Hải Dương.

Khoá I tỉnh Hải Dương (11/1955-12/1957)

Từ ngày 03 đến 07 tháng 11/1955

Đại hội Mặt trận Liên Việt tỉnh Hải Dương lần thứ nhất đã đổi tên thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương. Đại hội hiệp thương cử 18 vị vào Uỷ ban MTTQ tỉnh, ông Nguyễn Hữu Thanh làm Chủ tịch.

Khoá II tỉnh Hải Dương (12/1957-12/1959)

Từ ngày 10 đến 14 tháng 12/1957

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ II được tiến hành tại thị xã Hải Dương. Về dự Đại hội có 230 đại biểu. Đại hội hiệp thương cử 34 vị vào Uỷ ban MTTQ tỉnh. Ông Nguyễn Hữu Thanh làm Chủ tịch; ông Nguyễn Đình Trạc và ông Bùi Xuân Diêu làm Phó Chủ tịch.

Khoá III tỉnh Hải Dương (12/1959-9/1961)

Từ ngày 01 đến 03 tháng 12/1959

Đại hội lần thứ III Mặt trận Tổ quốc tỉnh có 348 vị đại biểu dự. Đại hội hiệp thương cử 53 vị vào Uỷ ban MTTQ tỉnh. Ông Nguyễn Vĩnh làm Chủ tịch, bác sĩ Bùi Xuân Diêu và Linh mục Phạm Quang Phước làm Phó Chủ tịch.

Đến giữa khoá III, ông Bùi Xuân Diêu nghỉ, bổ sung ông Nguyễn Đức Vượng làm Phó Chủ tịch.

Khoá IV tỉnh Hải Dương (9/1961-9/1963)

Tháng 9/1961

Đại hội lần thứ IV tiến hành tại thị xã Hải Dương, có 350 đại biểu dự. Đại hội hiệp thương cử 53 vị vào Uỷ ban MTTQ tỉnh. Ông Nguyễn Vĩnh làm Chủ tịch, ông Phạm Đức An và Linh mục Phạm Quang Phước làm Phó Chủ tịch.

Khoá V tỉnh Hải Dương (9/1963-5/1975)

Từ ngày 16 đến 18 tháng 9/1963

Đại hội lần thứ V tổ chức tại thị xã Hải Dương, có 300 đại biểu dự. Đại hội hiệp thương cử 31 vị vào Uỷ ban MTTQ tỉnh. Ông Nguyễn Vĩnh làm Chủ tịch, ông Phạm Đức An và Linh mục Phạm Quang Phước làm Phó Chủ tịch.

Khi sát nhập tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên thành tỉnh Hải Hưng (tháng 2 /1968) Mặt trận Tổ quốc 2 tỉnh được sát nhập; ông Nguyễn Vĩnh làm Chủ tịch, ông Phạm Đức An, linh mục Phạm Quang Phước, ông Nguyễn Văn Tiễu và ông Lê Văn Kỳ làm Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Hải Hưng.

Khoá I tỉnh Hải Hưng (5/1975-4/1978)

Từ ngày 21 đến 24 tháng 5/1975

Đại hội tổ chức tại thị xã Hải Dương, có 300 đại biểu dự. Đại hội hiệp thương cử 75 vị vào Uỷ ban MTTQ tỉnh. Ông Lê Quang Vinh làm Chủ tịch, ông Phạm Văn An và Linh mục Phạm Quang Phước làm Phó Chủ tịch.

Khoá II tỉnh Hải Hưng (4/1978-4/1980)

Từ ngày 25 đến 26 tháng 4/1978

Đại hội tổ chức tại Hội trường tỉnh. Đại hội hiệp thương cử 83 vị vào Uỷ ban MTTQ tỉnh. Ông Lê Quang Vinh làm Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Vấn, ông Vũ Minh Phượng làm Phó Chủ tịch.

Khoá III tỉnh Hải Hưng (4/1980-5/1983)

Từ ngày 29 đến 30 tháng 4/1980

Đại hội tổ chức tại Hội trường tỉnh, có 230 đại biểu dự. Đại hội hiệp thương cử 62 vị vào Uỷ ban MTTQ tỉnh. Ông Lê Quang Vinh làm Chủ tịch, ông Phạm Đức Đông, ông Vũ Minh Phượng làm Phó Chủ tịch.

Sau khi ông Phạm Đức Đông nghỉ, bổ sung ông Phạm Đình Ninh và ông Phạm Văn Quảng làm Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Hưng khoá III.

Khoá IV tỉnh Hải Hưng (5/1983-10/1988)

Từ ngày 22 đến 25 tháng 5/1983

Đại hội tổ chức tại Hội trường lớn của tỉnh, có 258 đại biểu dự. Đại hội hiệp thương cử 73 vị vào Uỷ ban MTTQ tỉnh (13 vị là uỷ viên Thường trực). Ông Vũ Minh Phượng làm Chủ tịch, ông Phạm Đình Ninh và ông Phạm Văn Quảng làm Phó Chủ tịch.

Sau khi ông Phạm Đình Ninh và ông Phạm Văn Quảng nghỉ, bổ sung ông Hồ Văn Thưởng, ông Nguyễn Văn Hưng, ông Bùi Quốc Toàn làm Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Hưng khoá IV.

Khoá V tỉnh Hải Hưng (10/1988-11/1993)

Từ ngày 25 đến 26 tháng 10/1988

Đại hội tại Hội trường lớn của tỉnh, có 300 đại biểu dự. Đại hội hiệp thương cử 60 vị vào Uỷ ban MTTQ tỉnh. Ông Nguyễn Hữu Bạ làm Chủ tịch; ông Bùi Quốc Toàn, ông Nguyễn Đức Vịnh làm Phó Chủ tịch.

Cuối năm 1991, ông Nguyễn Hữu Bạ nghỉ hưu, ông Nguyễn Đức Vịnh chuyển công tác khác; bổ sung ông Trần Đình Phùng làm Chủ tịch, ông Lê Duy Bật làm Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Hưng khoá V.

Khoá VI tỉnh Hải Hưng (11/1993-7/1998)

Từ ngày 22 đến 23 tháng 11/1993

Đại hội tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh, có 253 đại biểu dự. Đại hội hiệp thương cử 50 vị vào Uỷ ban MTTQ tỉnh. Ông Trần Đình Phùng làm Chủ tịch, bà Nguyễn Thị Mười làm Phó Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Thanh làm uỷ viên thư ký.

Năm 1996, ông Trần Đình Phùng chuyển công tác lên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Lê Văn Dưỡng được Thường vụ Tỉnh uỷ phân công sang làm Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá VI thay ông Trần Đình Phùng.

Cuối khoá VI, bổ sung ông Nguyễn Hữu Tạc và ông Nguyễn Văn Thanh làm Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh.

Khoá XII tỉnh Hải Dương (7/1998-2003)

Tháng 7/1998

Đại hội tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh, có 218 đại biểu dự. Đại hội hiệp thương cử 59 vị vào Uỷ ban MTTQ tỉnh. Ông Lê Văn Dưỡng làm Chủ tịch; bà Nguyễn Thị Mười, ông Nguyễn Văn Thanh làm Phó Chủ tịch; ông Phạm Văn Mộc, bà Lê Thị Lan làm uỷ viên Thường trực.

Tháng 3 năm 2000 ông Lê Văn Dưỡng sang làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Hợp được Tỉnh uỷ phân công làm Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh thay ông Lê Văn Dưỡng.

Khoá XIII tỉnh Hải Dương

(12/2003- 7/2009)

Từ ngày 28-29/12/2003

Số đại biểu tham dự Đại hội: 300 đại biểu, Đại hội hiệp thương cử 70 vị vào Uỷ ban MTTQ tỉnh, ông Nguyễn Văn Hợp làm Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Thanh, ông Trịnh văn Soạn, bà Lê Thị Lan làm Phó Chủ tịch; ông Phạm Văn Mộc làm Uỷ viên Thường trực.

Tháng 8/2004 ông Nguyễn Văn Hợp chuyển công tác khác, ông Nguyễn Ngọc Truyền được Tỉnh uỷ phân công làm Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh thay ông Nguyễn Văn Hợp.

Tháng 12/2004 ông Trịnh Văn Soạn chuyển công tác khác. Tháng 7/2005 bổ sung ông Phạm Quang Sản, ông Nguyễn Văn Thu làm Uỷ viên Thường trực.

Ông Nguyễn Văn Thanh Phó Chủ tịch từ trần tháng 5/2007.

Tháng 7/2007 ông Phạm Văn Mộc nghỉ chế độ, bổ sung ông Phạm Quang Sản, ông Nguyễn Văn Thu làm Phó Chủ tịch, ông Huỳnh Tuấn Dương làm Uỷ viên Thường trực;

Tháng 01/2009 bà Lê Thị Lan - Phó Chủ tịch nghỉ chế độ.

Khoá XIV tỉnh Hải Dương (2009- 2014)

Từ ngày 28-29/7/2009

Đại hội tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh, có 270 đại biểu dự, Đại hội hiệp thương cử 71 vị vào Uỷ ban MTTQ tỉnh. Ông Phạm Xuân Thăng, TUV, Bí thư Huyện ủy Bình Giang được Tỉnh ủy phân công  làm Chủ tịch,  ông Phạm Quang Sản, ông Nguyễn Văn Thu, bà Nguyễn Thanh Mai làm Phó Chủ tịch, ông Huỳnh Tuấn Dương làm uỷ viên Thường trực.

Tại Đại hội đã chia tay Ông Nguyễn Ngọc Truyền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII nghỉ chế độ hưu trí.

Tháng 4/2010 ông Trần Văn Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Sách được bổ sung làm Phó Chủ tịch.

Tháng 10/2011 ông Phạm Xuân Thăng được phân công làm Trưởng ban Tuyên Giáo, ông Phạm Quang Sản Phó Chủ tịch Thường trực được phân công phụ trách Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tháng 8/2011, bà Nguyễn Thị Thanh Mai chuyển công tác khác.

Tháng 12 năm 2011, ông Lương Anh Tế, TUV, Bí thư Huyện ủy Thanh Miện được Tỉnh ủy phân công làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tháng 12/2011 ông Huỳnh Tuấn Dương được hiệp thương chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Khóa XV tỉnh Hải Dương (2014-2019)

Từ ngày 18-19/6/2014

Đại hội tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh, có 300 đại biểu chính thức tham dự. Phiên khai mạc Đại hội được truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh và truyền hình tỉnh. Đại hội hiệp thương cử 88 vị vào Uỷ ban MTTQ tỉnh và 36 tổ chức thành viên của Mặt trận. Ông Lương Anh Tế, TUV, làm Chủ tịch, ông Phạm Quang Sản làm Phó Chủ tịch Thường trực, ông Nguyễn Văn Thu, ông Trần Văn Duyệt, ông Huỳnh Tuấn Dương làm Phó Chủ tịch; ông Lê Văn Cần, bà Vũ Thị Dung, bà Vũ Thị Ngoan làm Ủy viên Thường trực.

Tháng 8/2015, ông Nguyễn Quang Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Giang được bổ sung làm Phó Chủ tịch. 

Tháng 3/2016, ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2014 - 2019, thay thế ông Lương Anh Tế, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh nghỉ chế độ hưu trí.

Khóa XVI tỉnh Hải Dương (2019-2024)

Từ ngày 03-04/7/2019

Đại hội tổ chức tại Trung tâm tổ chức sự kiện, khách sạn Nam Cường (TP Hải Dương), có 282 đại biểu chính thức tham dự Đại hội. Phiên khai mạc Đại hội được truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh và truyền hình tỉnh. Đại hội hiệp thương cử 84 vị vào Uỷ ban MTTQ tỉnh và 38 tổ chức thành viên của Mặt trận. Ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Chủ tịch, ông Huỳnh Tuấn Dương, ông Nguyễn Đình Xiển, ông Lê Văn Cần làm Phó Chủ tịch; bà Vũ Thị Dung, bà Vũ Thị Ngoan, ông Đặng Văn Hách, ông Vũ Ngọc Thường làm Ủy viên Thường trực.

Tháng 5/2020, ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh được Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm giữ chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Huỳnh Tuấn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh được phân công điều hành hoạt động cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tháng 8/2020, Tỉnh ủy điều động ông Nguyễn Đức Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Hà đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh để hiệp thương cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh từ ngày 26/8/2020. Ngày 01/9/2020, ông Nguyễn Đức Tuấn được Hội nghị lần thứ 4, Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tháng 7/2022, ông Nguyễn Đình Tranh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang được hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tháng 8/2022, ông Huỳnh Tuấn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/08/2022.

 

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín