Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
9,546,904
Hải Dương: Công tác dân vận góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh
( Cập nhật:28/12/2023 15:07:27)

Năm 2023, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cả hệ thống chính trị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

 

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ngay từ đầu năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận sát với tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do thực tiễn đặt ra. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; sơ kết, tổng kết kịp thời, có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận. Tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục. Định kỳ hàng quý, Thường trực cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở đã tiến hành giao ban công tác với Ban Dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và một số cơ quan liên quan để đánh giá, tổng kết các nhiệm vụ công tác; đồng thời định hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo.

Công tác dân vận của các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang trong tỉnh được đẩy mạnh. Các cấp chính quyền, cơ quan Nhà nước đã thể chế hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước về công tác dân vận chính quyền thành mục tiêu, nhiệm vụ, đề án, quy hoạch… phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách hành chính, duy trì nền nếp công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhất là đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, công dân, góp phần nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang được tăng cường; đã chủ động làm tốt công tác dân vận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nắm chắc tình hình nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các biện pháp an ninh trật tự, không để bất ngờ xảy ra.

Công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở; chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân gắn với xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh. Từng bước thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và sự đồng thuận xã hội.

Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đi vào nền nếp và đạt hiệu quả. Năm 2023, MTTQ các cấp đã chủ trì, phối hợp thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, nội dung giám sát gắn với chỉ tiêu số cuộc giám sát trong năm, báo cáo cấp ủy, thông báo đến chính quyền cùng cấp để phối hợp thực hiện; trong đó tiếp tục tổ chức giám sát chuyên đề về công tác cán bộ, đảng viên; giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo đối với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, trọng tâm là giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận quý IV, năm 2023

Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò chủ động, tích cực trong tham mưu, đề xuất và riển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác năm với nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chỉ đạo hệ thống dân vận các cấp phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả công việc trọng tâm, đột phá năm 2023: “Hệ thống dân vận các cấp tham gia, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội nắm bắt tình hình và tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành và đồng thuận các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các dự án; hệ thống dân vận các cấp tham mưu thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân”. Chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, công tác tôn giáo, qua đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình Nhân dân được quan tâm, chú trọng, qua đó kịp thời định hướng tư tưởng tư tưởng và tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở. Hàng tháng hoặc đột xuất, Ban Dân vận Tỉnh ủy đều có báo cáo phản ánh tình hình Nhân dân, những vấn đề Nhân dân quan tâm, băn khăn, bức xúc với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo; thường xuyên tham mưu kịp thời kiện toàn khi có những thay đổi về nhân sự. Thường xuyên phối hợp nắm bắt tư tưởng các tầng lớp nhân dân, tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng mang màu sắc tôn giáo trái pháp luật và các vấn đề liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị, được triển khai rộng khắp với nhiều nội dung, biện pháp, hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị và từng bước đi vào chiều sâu, có nhiều mô hình có sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội. Hằng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đều ban hành văn bản hướng dẫn hệ thống dân vận các cấp tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tác phẩm "Dân vận" của Bác Hồ được các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc bằng những việc làm thiết thực, ngày càng đi vào chiều sâu. Đến nay, toàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện trên 2.000 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Có thể khẳng định, năm 2023, công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh đã và đang từng bước thay đổi theo hướng “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cách làm, rõ hiệu quả” và được thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn. Điều này được thể hiện qua kết quả của công tác vận động nhân dân thực hiện một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh như: công tác giải phóng mặt bằng, triển khai một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; trong triển khai các hoạt động an sinh xã hội…, qua đó góp phần quan trọng trong việc giải quyết một số vấn đề còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc đặt ra trong thực tiễn đối với tỉnh; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền.

Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng thời gian tới, tỉnh Hải Dương xác định công tác dân vận cần tập trung thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ và giải pháp, trong đó cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả theo hướng gần dân, sát cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; tiếp tục phát huy vai trò công tác dân vận của lực lượng vũ trang. Nâng cao chất lượng cán bộ phụ trách và cán bộ tham mưu về công tác dân vận; nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu của Ban Dân vận và hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Thị Quyên (Ban Dân vận Tỉnh ủy)

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Triển khai kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân(25/05/2024)
na Hải Dương hoàn thành giám sát chuyên đề về trách nhiệm đại biểu dân cử(11/05/2024)
na Một số vấn đề lý luận về hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền(02/05/2024)
na Hải Dương giám sát các đại biểu dân cử(26/04/2024)
na Tăng cường kiểm tra, giám sát sau tiếp xúc đối thoại(20/04/2024)
Các tin cũ hơn
na Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri 7 xã khu Hà Bắc, huyện Thanh Hà (25/12/2023)
na HĐND tỉnh Hải Dương khai mạc Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023(06/12/2023)
na Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Chí Linh(24/11/2023)
na Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Kinh Môn (24/11/2023)
na Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Kim Thành(23/11/2023)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín