Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
7,846,204
Thành phố Hải Dương đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
( Cập nhật:9/2/2024 10:16:06)

Năm 2023, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố Hải Dương đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong đó, thành phố Hải Dương chú trọng phát huy dân chủ trong hoạt động của hệ thống chính trị; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt QCDC ở các loại hình cơ sở; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về dân chủ và thực hiện quyền dân chủ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ mới.

 

Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Để thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở các cấp, các ngành của thành phố đã bám sát tình hình thực tiễn, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác dân vận và thực hiện QCDC cơ sở. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng với yêu cầu và tình hình thực tiễn của địa phương; đã được cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố triển khai, thực hiện hiệu quả gắn với thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện QCDC như: Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 61/2023/NĐ-CP, ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; kịp thời ban hành những văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung và hình thức công khai để Nhân dân biết, Nhân dân bàn bạc, tham gia ý kiến, Nhân dân kiểm tra, dân giám sát trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như: kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chú trọng thực hiện dân chủ gắn với xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân như: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đa dạng hóa hình thức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước, đối với kết quả thực hiện các chủ trương lớn, nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng, phát triển của thành phố.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong các loại hình được thực hiện bài bản, hiệu quả, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh; trọng tâm là thực hiện tốt các đề án mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII đề ra. Trong đó, tập trung vào công tác chỉnh trang đô thị, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo thực hiện tốt chủ đề năm: Giải phóng mặt bằng đúng tiến độ; thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, đảm bảo công tác thu chi ngân sách, các chế độ chính sách xã hội…

Thực hiện QCDC ở xã, phường và các cơ quan, đơn vị của thành phố cơ bản nền nếp, bài bản hơn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ có sự chuyển biến tích cực. Nội dung công khai để nhân dân biết, bàn, quyết định, giám sát, tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định được các xã, phường thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức phù hợp. Hiện nay, 25/25 xã, phường của thành phố đều thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông"; số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 53,28%; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 90,9%.

Công tác đối thoại của cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn thành phố được thực hiện bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo. Năm 2023, thành phố tổ chức được 60 cuộc tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Nhân dân (cấp cơ sở: 58 cuộc và 02 cuộc cấp thành phố), với 3.508 người dân tham gia. Tiếp tục đổi mới công tác đối thoại theo hướng tăng cường đối thoại theo chuyên đề, có 05 cuộc tiếp xúc đối thoại theo chuyên đề và 55 cuộc tiếp xúc đối thoại toàn diện theo các lĩnh vực. Trong và sau Hội nghị tiếp xúc đối thoại đều trả lời xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân theo hướng “5 rõ”; kết quả xử lý, giải quyết kiến nghị, đề xuất của công dân là trên 93%.

 

Đồng chí Trần Hồ Đăng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương tiếp công dân định kỳ

Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã triển khai thực hiện QCDC gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục được phát huy. 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác có liên quan. Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác xếp lương, nâng ngạch, trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và khen thưởng, kỷ luật. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chỉ đạo và quyết liệt trong thực hiện QCDC gắn với việc tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, một số chức danh bổ nhiệm lại làm đúng quy định, một số cán bộ chưa đáp ứng được công việc được phân công lại cho phù hợp, bổ nhiệm cán bộ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc.

Công tác tiếp dân của thành phố được duy trì nghiêm túc với 169 buổi, 216 người, với 93 vụ việc mới phát sinh, 76 vụ việc cũ, tăng 42 lượt tiếp, 77 người và 31 vụ việc mới phát sinh so với năm 2022. Trong quá trình tiếp công dân, đã tiếp nhận 4 đơn khiếu nại và 4 đơn tố cáo của công dân, 161 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh. Trong năm có 01 vụ việc là đoàn đông người (30 người) của các hộ tiểu thương kinh doanh tại Chợ Thanh Bình kiến nghị việc chưa thực hiện dự án xây dựng chợ Thanh Bình mới để các hộ ổn định kinh doanh, không có vụ việc phức tạp.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp đã góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, giảm thiểu tình trạng đình công, lãn công, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã thực hiện nghiêm việc xây dựng và chỉnh sửa bổ sung quy chế làm việc, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, hội nghị người lao động. Số doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động tập thể: 83/99; đạt tỷ lệ: 83%; Số doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc: 81/99 (số doanh nghiệp/số cuộc), trong đó:154 cuộc đối thoại định kỳ; 12 cuộc đối thoại khi có yêu cầu; 3 cuộc đối thoại khi có vụ việc.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp thành phố được kiện toàn kịp thời và triển khai hoạt động có hiệu quả; phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ trong tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở; kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ban Dân vận Thành ủy với chức năng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã tích cực, chủ động tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch tập huấn; kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm; trong năm đã thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp đối với 10 đơn vị.

Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả nêu trên, công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở của Đảng bộ thành phố đã góp phần tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Năm 2023, tổng thu ngân sách Thành phố ước đạt 2.217 tỷ 413 triệu đồng, đạt 183% dự toán tỉnh, 177% dự toán thành phố; giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng ước đạt 116.027 tăng 13,5% so năm trước (đạt chỉ tiêu 2023). Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển tốt, là trung tâm tiêu thụ và phân phối hàng hóa cho cả tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu hàng hóa và dịch vụ của Nhân dân; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 36.500 tỷ đồng tăng 15,8% so năm 2022 (vượt chỉ tiêu 0,8%). Người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều hơn những thành quả tốt đẹp từ hiệu quả thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy mạnh mẽ, thực chất quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, Thành ủy Hải Dương xác định cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII về công tác dân vận. Triển khai thực hiện hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, các đề án và chương trình trọng tâm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân; phối hợp giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tạo chuyển biến đột phá trong cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chuyển đổi số. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; mở rộng hình thức lấy ý kiến Nhân dân trong xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả cơ chế, chính sách phát triển thành phố. Chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, cơ chế thực hiện dân chủ phù hợp với sự mở rộng nội hàm phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Thành ủy về công tác dân vận. Tăng cường kiểm tra, giám sát ở cơ sở; đặc biệt ở các xã, phường trên địa bàn.

Nguyễn Thị Quyên (Ban Dân vận Tỉnh ủy)

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Những nội dung giám sát, phản biện xã hội trọng tâm của MTTQ các cấp trong tỉnh năm 2024(28/02/2024)
na “Tiếp sức” cho thanh niên Hải Dương lên đường nhập ngũ(14/02/2024)
Các tin cũ hơn
na Ban Dân vận Tỉnh ủy: Triển khai nhiệm vụ công tác Dân vận năm 2024(06/01/2024)
na Hải Dương: Công tác dân vận góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh(28/12/2023)
na Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri 7 xã khu Hà Bắc, huyện Thanh Hà (25/12/2023)
na HĐND tỉnh Hải Dương khai mạc Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023(06/12/2023)
na Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Chí Linh(24/11/2023)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín