Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
9,546,741
Công tác dân vận tỉnh tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong Nhân dân
( Cập nhật:22/5/2023 06:47:57)

Với phương châm “5 rõ”, công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh thời gian qua đã thay đổi rõ rệt theo hướng: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiêm, rõ hiệu quả và được thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn…

 

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với doanh nhân trên địa bàn tỉnh (tháng 12 năm 2022)

Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự nỗ lực, quyết tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã cụ thể hóa chỉ đạo, định hướng của Trung ương triển khai các Chương trình, Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong sự nghiệp cách mạng, những năm qua Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận sát với tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do thực tiễn đặt ra.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động số 01-CTr/BDVTW, ngày 17/6/2021 của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận đến các cấp, các ngành và Nhân dân, các văn bản của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 357-QĐ/TU, ngày 27/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh về công tác dân vận; phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” đã củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền.

Các cấp uỷ Đảng trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận với phương châm “5 rõ”; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã được Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh thông qua; hướng vào giải quyết các nhiệm vụ mới, những vấn đề cấp thiết, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Công tác dân vận của chính quyền được tăng cường và đổi mới gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. HĐND các cấp nâng cao chất lượng các kỳ họp, tập trung làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến các cử tri và Nhân dân, tăng cường công tác giám sát, đặc biệt là việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân, nâng cao công tác chất vấn và trả lời chất vấn. UBND các cấp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tích cực chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có năng lực phẩm chất đạo đức, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; Quy chế số 03-QC/TU, ngày 18/3/2021 của Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh; công khai, minh bạch về trách nhiệm giải trình trong các hoạt động điều hành; chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; đồng thời, tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc mới phát sinh để ổn định tình hình địa phương.

Hoạt động công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong tỉnh ngày càng nền nếp, hiệu quả. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận được triển khai, quán triệt nghiêm tới cán bộ, chiến sỹ gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên nắm chắc địa bàn, hoạt động của các tôn giáo, dân tộc, các phần tử cơ hội, chính trị. Tích cực triển khai các biện pháp để bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quan tâm triển khai, xây dựng lực lượng nòng cốt, đội ngũ cốt cán ở cơ sở.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò đại diện của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên của từng tổ chức, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Tổ chức tốt các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị; tích cực tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Chương trình phối hợp “Chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương”; phát huy hiệu quả của các mô hình, cách làm mới trong lao động sản xuất; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác dân vận quý I, năm 2023

Ban Dân vận các cấp, Khối dân vận cơ sở, Tổ dân vận thôn, khu dân cư đã phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình và có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình các tầng lớp Nhân dân để tham mưu giúp cấp ủy có hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hạn chế phát sinh điểm nổi cộm, phức tạp từ cơ sở. Đặc biệt, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống dân vận cơ sở tích cực, chủ động bám sát cơ sở, thường xuyên tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập Tổ Covid cộng đồng, Tổ an toàn Covid cơ quan; tham mưu in ấn, phát hành 21.800 cuốn Sổ tay tổ Covid-19 cộng đồng để trang bị cho các thành viên Tổ Covid–19 cộng đồng tại địa bàn các thôn, khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh; thường xuyên đi xuống cơ sở để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong thời gian dịch bùng phát tại tỉnh.

Nét nổi bật của Ban Dân vận các cấp thời gian qua đó là, các hoạt động dân vận đi vào chiều sâu, cụ thể và thiết thực, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những việc mới, việc khó như: Công tác dân vận tham gia trong công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng; chung tay bảo vệ môi trường; ngăn chặn các hiện tượng tôn giáo mới hoạt động trên địa bàn tỉnh; việc xây dựng, sửa chữa các cơ sở tôn giáo; phối hợp khảo sát, đánh giá tình hình đời sống, việc làm và nhu cầu nhà ở của công nhân lao động trên địa bàn.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức thành công 3 cuộc hội thảo cấp tỉnh; chủ trì tham mưu tổ chức 7 cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Phối hợp tham mưu tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nhân tỉnh. Phối hợp tổ chức ký 5 Chương trình phối hợp với một số cơ quan: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; công an, quân đội; Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện công tác dân vận. Xây dựng và bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở cơ sở trong đối thoại, tiếp xúc trực tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân trên địa bàn tỉnh”...

Có thể nhận thấy, phương thức công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh thời gian qua đã thay đổi rõ rệt theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cách làm và được thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn. Điều này được thể hiện qua kết quả của công tác vận động Nhân dân thực hiện một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, như: công tác giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư để triển khai các công trình, dự án trọng điểm; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; trong triển khai các hoạt động an sinh xã hội… Công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị được triển khai linh hoạt, đồng bộ, góp phần quan trọng giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc đặt ra đối với tỉnh; qua đó tiếp tục củng cố lòng tin của Nhân dân và xây dựng được mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận của tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như: việc thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa đồng đều. Một số cấp ủy Đảng chậm đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận; chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Công tác dân vận các cơ quan nhà nước tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của một phận cán bộ, công chức, viên chức có nơi chưa tốt. Công tác dân vận của chính quyền chuyển biến chưa đồng bộ, giải quyết những bức xúc chính đáng của Nhân dân có mặt hiệu quả chưa cao. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể đổi mới còn chậm so với yêu cầu nhiệm vụ; công tác phản biện xã hội còn lúng túng, nhất là cấp cơ sở. Công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị có lúc chưa đồng bộ, chặt chẽ; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo có nơi chưa chặt chẽ, phát hiện và xử lý một số vụ việc phát sinh chưa kịp thời.

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương xác định cần tiếp tục chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang về vị trí, vai trò của công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận, coi công tác dân vận là nhiệm vụ, phương pháp làm việc trong thực thi chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối thoại, tiếp dân; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, những bức xúc, kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước đối với các tôn giáo. Xây dựng đội ngũ cán bộ trung thành, tận tụy, “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa, thực hiện tốt vai trò “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt” để Nhân dân làm chủ; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo toàn diện công tác dân vận. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong tham mưu, triển khai thực hiện công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, qua đó góp phần cùng với hệ thống chính trị tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Nguyễn Thị Quyên (Ban Dân vận Tỉnh uỷ)

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Triển khai kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân(25/05/2024)
na Hải Dương hoàn thành giám sát chuyên đề về trách nhiệm đại biểu dân cử(11/05/2024)
na Một số vấn đề lý luận về hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền(02/05/2024)
na Hải Dương giám sát các đại biểu dân cử(26/04/2024)
na Tăng cường kiểm tra, giám sát sau tiếp xúc đối thoại(20/04/2024)
Các tin cũ hơn
na Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII bế mạc, thông qua 10 nghị quyết(09/05/2023)
na Triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của đại biểu dân cử(05/05/2023)
na Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực(14/04/2023)
na Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hải Dương đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát(13/04/2023)
na Ban Dân vận Tỉnh ủy sơ kết công tác dân vận quý I, năm 2023(13/04/2023)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín